Wei Biao Wu

CFDPs

CFPs

CFP 1523 Xiaohong Chen, Qi-Man Shao, Wei Biao Wu, Lihu Xu, "Self-normalized Cramér-type moderate deviations under dependence," The Annals of Statistics, (August 2016), 44(4): 1593-1617
CFP 1433 Yinxiao Huang, Xiaohong Chen, Wei Biao Wu, "Recursive Nonparametric Estimation for Time Series," IEEE Transactions on Information Theory, (February 2014), 60(2): 1301-1312
CFP 1284 Xiaohong Chen, Wei Biao Wu, Yanping Yi, "Efficient Estimation of Copula-based Semiparametric Markov Models," Annals of Statistics, (January 2009), 37(6B): 4214-4253 (See CFDP 1691)